Amcanion a Gwerthoedd Craidd

Credwn y dylai pob unigolyn, cwpl a theulu y mae arno angen llety a chefnogaeth i fyw’n dda, brofi gwasanaeth y byddem yn hapus i’n teuluoedd a’n ffrindiau ein hunain ei gyrchu a’i gael.

Ein Cenhadaeth

‘Adeiladu cyfleoedd i bobl fyw’n dda’ trwy ail-ennill eu hannibyniaeth a’u hunanwerth trwy deimlo’n ddiogel, datblygu’n bersonol a chysylltu â’u cymunedau.

Ein Gwerthoedd

Mae ein Gwerthoedd a’n Credoau yn disgrifio pwy ydym ni a beth sy’n gyrru ein hymddygiad. Rydym yn credu mewn:

Tegwch

Mae hyn yn cynrychioli sut yr ydym yn trin pobl a sut yr ydym yn gweithredu mewn busnes. Rydym yn credu mewn cyfle cyfartal i bawb a pharchu a dathlu gwahaniaethau.

Amlochredd

Mae hyn yn cynrychioli ein dyfeisgarwch a’n creadigrwydd o ran pob un o’n hamcanion strategol, ond yn enwedig o ran ein hagenda twf.

Uniondeb

Mae hyn yn cynrychioli ein synnwyr dwfn o gyflawni’n broffesiynol. Mae hyn yn cwmpasu teyrngarwch sefydliadol a theyrngarwch i’r tîm, ynghyd ag ymddiriedaeth bod pob penderfyniad yn seiliedig ar ‘wneud y peth iawn’.

Ysbrydoli

Ein nod yw cyflawni ein nodau; rydym am i bobl gael eu rhyfeddu gan yr hyn y mae ein sefydliad a’n pobl yn ei wneud. Rydym am fod yn fodelau rôl ac yn arweinwyr yn ein maes.

Rhannwch ar gyfryngau cymdeithasol: