Cyllidwyr

Llywodraeth Cymru – Awdurdodau Lleol

welshgov

Mae Hafan Cymru’n cael 68% o’i chyllid gan Awdurdodau Lleol trwy’r Grant Rhaglen Cefnogi Pobl (SPPG). Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn darparu cymorth ym maes tai i helpu pobl agored i niwed i fyw mor annibynnol â phosib. Rydym yn derbyn y cyllid hwn yn 16 o 22 awdurdod lleol Cymru – Abertawe, Blaenau Gwent, Caerdydd, Castell Nedd Port Talbot, Conwy, Gwynedd, Pen-y-bont ar Ogwr, Powys, Rhondda Cynon Taf, Sir Benfro, Sir Ddinbych, Sir Gâr, Sir y Fflint, Torfaen, Wrecsam ac Ynys Môn.


Teuluoedd yn Gyntaf

Families-First

Mae Llywodraeth Cymru’n darparu cyllid i awdurdodau lleol i wella deilliannau ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd, Roedd pob awdurdod lleol wedi datblygu Cynllun Gweithredu Teuluoedd yn Gyntaf i ddangos sut y byddan nhw’n gweithredu Teuluoedd yn Gyntaf yn lleol. Rydym wedi derbyn arian gan Teuluoedd yn Gyntaf yn Sir Ddinbych a Phen-y-bont ar Ogwr.

Pen-y-bont ar Ogwr

Amcan y rhaglen yw cynnig cyngor, arweiniad a chefnogaeth i deuluoedd sy’n profi cam-drin domestig neu mewn peryg o hynny. Bydd cymorth yn cael ei gynnig yn uniongyrchol i blant a theuluoedd. Y nod yw gweithredu agwedd holistaidd i daclo cam-drin domestig yn gynnar yn y cyd-destun teuluol.

Sir Ddinbych

Amcan y rhaglen yw cynnig cyngor a chefnogaeth i deuluoedd agored i niwed. Helpu i leihau effaith yr anawsterau hyn ar eu cyfleoedd bywyd, gyda phwyslais ar gael teuluoedd i wella eu sgiliau sylfaenol a’u gallu i gael manteisio ar addysg, cyflogaeth a hyfforddiant.


Y Gronfa Loteri FAWR

Lottery-Funded

Abertawe

Rhoddodd y Gronfa Loteri FAWR grant o £997,607 i Hafan Cymru yn 2013 i ddatblygu Siop Un Stop Cam-drin Domestig yng nghanol dinas Abertawe tros gyfnod o dair blynedd. Mae’r grant yn talu am gostau adnewyddu, Rheolwr Canolfan a recriwtio, treuliau a hyfforddiant cysylltiedig.

Mens-Shed-Logo-FINAL

Men’s Shed

Mae’r Gronfa Loteri FAWR hefyd wedi rhoi £249,582 yn 2014 i ddatblygu rhwydwaith o 25 Men’s Shed ar draws Cymru ar gyfer tua 500 o ddynion, gyda’r ffocws ar rai sy’n gymdeithasol ynysig. Mae’r grant hefyd am gyfnod o dair blynedd a bydd yn cyllido Rheolwr Prosiect a 2 Eiriolwr Rhanbarthol. Am ragor o wybodaeth am Men’s Sheds, cliciwch yma.


Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys

PCC-Logo

Prosiect Newid

Gwasanaethau Cymorth i ddynion a menywod sy´n goroesi Gam-Drin Domestig yn rhanbarth Dyfed-Powys.

Rhannwch ar gyfryngau cymdeithasol: