Beth yw Cam-drin Domestig

Mae Cam-drin Domestig yn fwy cyffredin nag y mae pobl yn ei sylweddoli. Gall ddigwydd i unrhywun, waeth beth fo’u rhyw, eu statws priodasol, lliw, oed neu grefydd. Mae 1 o bob 4 dynes ac 1 o bob 6 dyn yn cael eu heffeithio gan drais a Cham-drin Domestig rywdro yn ystod eu bywydau.

Yn y bôn, diffyg cydbwysedd grym a rheolaeth yw Cam-drin Domestig ac mae’n dod mewn sawl ffurf. Dyma nhw:

  1. Corfforol – dyma’r dull mwyaf amlwg o gam-drin, sy’n cynnwys taro, slapio a dyrnu, ond heb fod wedi’i gyfyngu i hynny
  2. Emosiynol – galw enwau, anwybyddu, gweiddi – unrhywbeth a all leihau hunan-barch y dioddefwyr
  3. Seicolegol – ystumio a thwyllo – unrhyw beth sy’n gwneud i’r dioddefwyr deimlo mai nhw sydd ar fai
  4. Rhywiol – cyffwrdd amhriodol, gorfodi noethni a chael rhyw heb ganiatâd (treisio)
  5. Ariannol – rheoli eich arian, eich atal rhag gweithio

Os ydych yn gwybod am rywun sydd wedi eu heffeithio gan Gam-drin Domestig, cliciwch yma i weld sut y gall Hafan Cymru helpu.

Yn anffodus, nid dim ond menywod a dynion sy’n cael eu heffeithio, ond plant a phobl ifanc hefyd. Mewn 90% o ddigwyddiadau Cam-drin Domestig, mae plant yn yr un ystafell neu’r ystafell nesaf. Hefyd, yn y rhan fwyaf o achosion ble mae plant yn dystion i gam-drin, maen nhw hefyd mewn peryg o gael eu cam-drin eu hunain.

Yn ffodus, mae Hafan Cymru yn darparu rhaglen addysgol o’r enw Prosiect Sbectrwm sy’n addysgu plant a phobl ifanc Cymru am berthnasau iach a sut i daclo effeithiau negyddol cam-drin. Am ragor o wybodaeth am ein Prosiect Sbectrwm, cliciwch yma.

Rhannwch ar gyfryngau cymdeithasol: