Codi Arian i Ni

Fundraise-for-Us-Banner

Mae yna amrywiol ffyrdd y gallwch godi arian i Hafan Cymru

Skydive Swansea

skydive-Swansea

Mae angen i chi godi o leiaf £320 o nawdd. Bydd cost eich naid awyr yn dod o’ch arian nawdd a’r gweddill yn mynd i Hafan Cymru. Felly, o godi’r isafswm o £320, bydd £220 yn talu am eich naid awyr a £100 yn mynd i’r elusen. Mae’r taliad am y naid yn cynnwys tâl i’r hyfforddwr ac yswiriant trydydd person.

Dysgwch ragor a chofrestru

Mynnwch Becyn Codi Arian

Mae gennym nifer o adnoddau i’ch helpu gydag unrhyw waith codi arian. Mae ein Pecynnau Codi Arian yn llawn o syniadau a chymorth i gynnal digwyddiad llwyddiannus. Lawrlwythwch becyn islaw i roi dechrau arni.

Pecyn Codi Arian Masquer-aid

Masquer-aid-Pack-Cover

Yn 2012, dechreuodd Hafan Cymru ar ymgyrch i ‘dynnu mwgwd cam-drin domestig’. Rhan o’r ymgyrch oedd digwyddiadau ar thema masgiau i gael pobl i siarad am gam-drin domestig a theimlo’n fwy hyderus i godi llais yn ei erbyn. Yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth, mae’r ymgyrch yn weithgaredd codi arian hefyd. Mae’r pecyn yn wych i ysgolion, grwpiau ac unigolion. Yn 2014, bydd Hafan Cymru’n cael ei Dawns Masquer-aid gyntaf, wedi’i chynnal gan ein noddwr corfforaethol, Keepmoat. Lawrlwythwch eich pecyn er mwyn cael eich Dawns eich hun neu weithgaredd arall yn ymwneud â masgiau.

Download Information Pack

Fesul Pwys – Her Colli Pwysau

Pound4APound

Teimlwch yn falch o’ch corff a gwneud rhywbeth gwych yr un pryd!
. Helpwch Hafan Cymru wrth golli pwysau, trwy godi £1 am bob pwys y byddwch yn ei golli. Mae’n sbardun gwych i’ch helpu i gyrraedd eich targed colli pwysau a helpu rhai mewn angen. Lawrlwythwch y pecyn nawr.

Download Information Pack

Pecyn Codi Arian Cyffredinol

General-Fundraising-Pack-Cover

Bydd ein Pecyn Ffeithiau Codi Arian yn rhoi gwybodaeth i chi a syniadau nawdd i gefnogi Hafan Cymru. Rhedwch ras. Coginiwch bryd i’ch ffrindiau a’ch teulu. Byddem wrth ein bodd yn cefnogi eich ymdrechion codi arian, felly rhowch wybod beth sydd ar y gweill. Bydd pob ceiniog yn gwneud gwahaniaeth i fywydau defnyddwyr ein gwasanaethau.

Download Information Pack

Cyngor Codi Arian

Here are five tips to kick start your fundraising

Recriwtiwch eich Teulu

Efallai fod gan eich teulu dalentau y gallech eu defnyddio i gynnal digwyddiad codi arian llwyddiannus, o ganu, DJ-io, dawnsio i gonsurio neu gelf perfformio. Ffordd arall wych i godi arian yw arwerthiant gwasanaethau gyda phethau fel gwnïo, peintio neu arddio’n wobr a’ch teulu’n helpu.

Crewch Dudalen Godi Arian

Mae cael cyfraniadau ar-lein yn hawdd a chyflym ac mae’r arian yn mynd yn syth i Hafan Cymru heb ddim ffws. Gallwch greu tudalen godi arian gyda Justgiving ac ychwanegu’r gweithgaredd, hyrwyddo eich tudalen a gosod targed codi arian i chi eich hun. I ddysgu sut i greu tudalen, cliciwch yma..

Lledu’r Gair

Nawr bod tudalen godi arian gennych, beth am ei rhannu trwy’r Cyfryngau Cymdeithasol? Rhannwch y ddolen gyda’ch ffrindiau a theulu ar Facebook a’ch partneriaid busnes ar Twitter. Mae’r Cyfryngau Cymdeithasol yn ffordd wych, rad, i hyrwyddo gweithgareddau i gwrdd â’ch targed godi arian.

Rhowch Wybod i’r Wasg Leol

Wedi dweud wrth eich ffrindiau a’ch teulu? Beth am roi gwybod i’r wasg leol beth sydd ar droed a pham? Mae ein Pecynnau Codi Arian yn cynnwys patrwm o ddatganiad i’r wasg i roi gwybod i’r cyfyngau lleol beth yr ydych yn ei wneud a, gobeithio, i ddod yn nes at eich targed.

Cofiwch Ddiolch

Mae’n rhaid diolch i bobl sydd wedi helpu neu roi arian. Yn ogystal â theimlo’u bod yn cael eu gwerthfawrogi am eich cefnogi, byddan nhw hefyd am ledu’r gair amdanoch a’ch gwaith ac yn annog eu ffrindiau i roi at eich achos hefyd.

Creu Tudalen Justgiving

Mae codi arian gyda Justgiving yn syml a chyflym. Munudau sydd eu hangen i greu tudalen godi arian lle gallwch rannu eich gweithgaredd a dangos eich targed codi arian. Bydd Justgiving yn rheoli’r holl gyfraniadau a thalu’n uniongyrchol i Hafan Cymru; byddan nhw hyd yn oed yn hawlio RhoddCymorth os ydych yn drethdalwr yn y Deyrnas Unedig.

Dyma fideo, gan Justgiving, i ddangos mwy i chi:

Crewch fy nhudalen Justgiving

Rhannwch ar gyfryngau cymdeithasol: