Noddwr

Sponsor-Banner

Dyma’r amrywiol ffyrdd y gall eich corff noddi Hafan Cymru

Noddwch Ddigwyddiad

Trwy’r flwyddyn bydd Hafan Cymru’n cynnal digwyddiadau i’n defnyddwyr gwasanaethau, o bartïon Nadolig i’r gynhadledd flynyddol ble byddwn yn annog y rhai yr ydym yn eu helpu i’n helpu ni wella ein gwasanaethau. Pe baech yn hoffi noddi digwyddiad lleol neu’r un cenedlaethol, cliciwch ar y dolenni islaw.

Noddwch Ddigwyddiad gan Swyddfa Leol

Bydd ein swyddfeydd yn cynnal partïon Nadolig a Phasg sy’n cynnwys lluniaeth, crefftau, helfeydd wyau, cwisiau a gwobrau. Mae’r partïon hyn a’u llwyddiant yn dibynnu ar gyllid. Pe baech yn hoffi noddi digwyddiad lleol, cliciwch ar y botwm islaw ac e-bostio atom.

Noddwch Gynhadledd Flynyddol y Defnyddwyr Gwasanaethau

Bob blwyddyn ym mis Gorffennaf, bydd Hafan Cymru’n cynnal cynhadledd i Ddefnyddwyr Gwasanaethau. Mae’r digwyddiad yn cynnwys rhoi gwybod i’r rhai yr ydym yn eu helpu beth sydd wedi digwydd yn ystod y flwyddyn gynt, cyfle i siarad gydag Aelodau’r Bwrdd a rhoi ymateb er mwyn i ni wella ein gwasanaethau cyfredol. Rydym yn cynnig trafnidiaeth i ddefnyddwyr gwasanaethau, lluniaeth a gweithdai i greu diwrnod bywiog. Os ydych am helpu i noddi’r digwyddiad hwn, cliciwch ar y botwm islaw ac anfon neges e-bost atom.

Dewch yn Noddwr Corfforaethol i Ni

Gall cymryd rhan gyda Hafan Cymru a chefnogi ein gwaith i atal cam-drin a hybu annibyniaeth helpu eich corff chi mewn sawl ffordd. Yn ogystal â chysylltiadau cadarnhaol i’ch brand a all wella delwedd eich corff, mae partneriaeth yn ffordd wych o ysgogi staff a’ch gosod ar wahân i eraill yn eich maes. Mae hefyd yn gyfle i ddangos ymrwymiad i gyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol a chynnig cyfleoedd i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

Mae gan Hafan Cymru bresenoldeb trwy Gymru ac mae’n delio â phroblem sy’n effeithio ar bob cymuned a phob dosbarth, cenhedlaeth a diwylliant yn y gymuned honno. Rydych yn gwybod bod Cam-drin Domestig yn gallu effeithio’r unigolion yn eich corff chi, eich cwsmeriaid a’ch rhanddeiliaid allweddol. Yn ei dro, bydd ein cefnogi ni ar ein taith anodd i atal cam-drin a hybu annibyniaeth mewn cymunedau trwy Gymru yn eu helpu nhw.

Cyfraniad Un-tro

Bydd rhai cyrff yn dewis cefnogi Hafan Cymru trwy gyfraniadau un-tro. Mae’r rhain yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr ac yn helpu’r achos. I roi cyfraniad, ewch i’n tudalen Cyfrannu.

Staff yn Codi Arian

Ffordd hawdd i unigolion, timau neu swyddfeydd gymryd rhan mewn codi arian hanfodol i Hafan Cymru. Mae Codi Arian yn rhoi targedau cyffredin i staff, teimlad o rannu balchder a gwell ysbryd tîm. Gall digwyddiadau amrywio o ddiwrnod gwisgo’n hamddenol i ddigwyddiad golff corfforaethol, cinio neu arwerthiant. Dyma ffyrdd gwych o gael staff i gymryd rhan. Gallwn weithio gyda chi i gynnig cymorth a chyngor wrth gynllunio digwyddiadau a chodi arian trwy staff, i ddod o hyd i ffyrdd newydd o godi arian. Dyma waith Adeiladu Tîm sy’n gwneud gwir wahaniaeth! I ddysgu mwy, ewch i’n tudalen Codi Arian.

Elusen y Flwyddyn

Bydd gwneud Hafan Cymru yn Elusen y Flwyddyn yn cael effaith gadarnhaol ar eich corff. I ddysgu mwy am fendithion dod yn Bartner gyda hi, sgroliwch islaw.

Rhodd o Nwyddau neu Wasanaethau

Nid arian yn unig sy’n helpu Hafan Cymru; gall cyrff roi rhoddion nwyddau neu wasanaethau. Gall hyn fod yn unrhywbeth o DVDau a llyfrau i setiau teledu neu ffyrnau meicrodon i’r unedau. Gall y rhain fod o fudd mawr i’r defnyddwyr gwasanaethau sy’n derbyn cymorth gennym.

Mae rhoddion sy’n gallu bod yn wobrau raffl neu arwerthiant mewn digwyddiadau elusennol yn ffordd arall wych o gefnogi Hafan Cymru. Gall rhoddion o’r fath ein helpu i godi symiau mawr i’r elusen a rhoi gwir hwb i’n hymdrechion codi arian.

Cynllun Cymorth Rhodd

Gall cyrff elwa o’r Cynllun Cymorth Rhodd a chael gostyngiad treth ar unrhyw rodd i Hafan Cymru trwy dynnu swm y cyfraniad o elw cyn cyfrifo treth gorfforaethol ar ddiwedd blwyddyn ariannol. Mae hyn yn golygu bod Hafan Cymru’n elwa’n llawn o’r rhodd. Am ragor o wybodaeth am hyn, ewch i wefan CThEM (HMRC).

Buddiannau

  • Hyrwyddo ysbryd tîm ymhlith staff
  • Cwrdd â’ch anghenion Cyfrifoldebau Cymdeithasol Corfforaethol
  • Rhannu Cyfleoedd PR
  • Cyfleoedd rhannu gwybodaeth/cysgodi i gwrdd â thargedau Dysgu a Datblygu
  • Hyrwyddo trwy Gyfryngau Cymdeithaso
  • E-bostiwch ni i ddod yn Noddwr Corfforaethol i Hafan Cymru [email protected]

Elusen y Flwyddyn

Bob dydd, bydd Hafan Cymru’n helpu menywod, dynion, eu plant a phobl ifanc ar draws Cymru i ailadeiladu’u bywydau. Yn ystod y flwyddyn ddiwetha’, bu’r corff yn cefnogi 3,500 unigolyn ac mae’r nifer yn codi o hyd. Trwy bartneriaeth, yn ogystal â chodi arian hanfodol i’r achos gorau posib, byddwch hefyd yn cael eich gweld yn gorff sy’n cefnogi eich cymuned.

Wrth i’r cyhoedd ddod yn fwy dewisol o ran pa siopau, cyflenwyr a darparwyr gwasanaethau i’w defnyddio, byddai’r cyhoeddusrwydd cadarnhaol a ddeuai o bartneriaeth elusen gyda Hafan Cymru yn rhoi mantais i’ch cwmni mewn marchnad gystadleuol.

Mae pob Partneriaeth Elusen y Flwyddyn yn unigryw gan fod cynllun gweithgareddau’r flwyddyn yn cael ei lunio gan eich tîm chi gyda chefnogaeth a chyngor gan ein tîm codi arian i gwrdd ag anghenion eich corff.

Dewch yn Bartner Elusen y Flwyddyn

Rhannwch ar gyfryngau cymdeithasol: