Pam Ddylech chi ein Cefnogi Ni?

Mae Cam-drin Domestig yn fwy cyffredin nag yr ydych yn ei feddwl. Mae’n digwydd i bawb a phob un bob dydd a gallai fod yn digwydd ar eich stryd chi. Ar ryw adeg yn eu bywydau, mae 1 o bob 4 dynes ac 1 o bob 6 dyn yn cael eu heffeithio gan drais a Cham-drin Domestig. Yn anffodus, nid dim ond oedolion sy’n cael eu heffeithio, ond plant a phobl ifanc yn ogystal. Mae 1 o bob 10 plentyn a pherson ifanc yn cael eu heffeithio hefyd.

Y gwaith yr ydym ni’n ei wneud, ac yn teimlo’n angerddol yn ei gylch, yw atal cam-drin a hyrwyddo annibyniaeth. Pan fydd teuluoedd ac unigolion yn gadael sefyllfa lle mae cam-drin, byddwn yn darparu tŷ a chartref iddyn nhw, yn ogystal â’r cymorth sydd ei angen arnyn nhw i ailadeiladu eu bywydau a chael bywyd annibynnol heb gam-drin. Ers y dechrau fwy na 25 mlynedd yn ôl, rydym wedi ymrwymo i arbed bywydau a’r llynedd, fe lwyddon ni i roi cymorth i 3,288 o fenywod, dynion a phlant ledled Cymru.

Gyda’ch cymorth chi, gallwn helpu pobl i ddechrau ar fywyd newydd, heb ofn. Heb eich cefnogaeth chi, byddai pobl yn dal i fyw mewn arswyd … neu, yn waeth byth, mewn peryg o golli eu bywydau oherwydd partner treisgar.

Gyda’n gilydd gallwn achub bywydau.

Darganfod sut y gallwch chi helpu i wneud hyn yma.

Rhannwch ar gyfryngau cymdeithasol: