Cyfleoedd Gyrfa

Pam gweithio i Hafan Cymru

Cymdeithas Tai Gofrestredig yw Hafan Cymru, a’r un darparwr mwyaf o wasanaethau ynghylch trais yn erbyn menywod, dynion a phlant sy’n gweithredu ledled Cymru. Rydym yn darparu gwasanaethau cymorth uniongyrchol trwy ein lloches a’n tai diogel, ein prosiectau tai-gyda-chymorth, ein gwasanaethau cymorth fel bo’r angen a’n Cynghorwyr Trais Domestig Annibynnol (IDVA). Rydym yn parhau i sicrhau bod ein gwasanaethau’n adlewyrchu ein cenhadaeth – i wella bywydau, i atal cam-drin ac i hyrwyddo annibyniaeth mewn cymunedau ar draws Cymru, gan gynnwys ein gwaith ataliol allweddol. Yn gyfansoddiadol, rydym yn dal i fod yn Gymdeithas Tai, ond darparwr gwasanaethau ataliol a chymorth sydd ynghlwm wrth dai ydym ni yn bennaf, yn hytrach na darparwr gwasanaethau tai.

 

Ers ei sefydlu yn 1989, mae Hafan Cymru – Cymdeithas Tai Hafan gynt – wedi mynd o nerth i nerth, gan ddarparu gwasanaethau cymorth yn ardaloedd 16 o’r 22 Awdurdod Lleol yng Nghymru. Gyda throsiant y Grŵp tua £6.3 miliwn, rydym wedi rhoi cymorth i 3,288 o bobl yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2015 trwy ein prosiectau ledled Cymru, gan gynnwys 1,353 o fenywod, 102 o ddynion a 1,833 o blant.

Mae manteision o weithio i Hafan Cymru yn cynnwys:

Pensiwn

Gall gweithwyr sydd yn gymwys ymuno efo’n cynllun pensiwn cofrestru awtomatig sydd yn cael ei rhedeg gan Standard Life.

 

Gwyliau Blynyddol Uwch

Mae gan Hafan Cymru gwyliau blynyddol hael sydd yn cynnwys 25 diwrnod sydd yn codi I 30 diwrnod ar ol gweithio gyda Hafan Cymru am 5 mlynedd. Yn ogystal rydym yn cynnig 8 Gwyl Banc a un diwrnod Hafan Cymru sydd yn gallu cael ei cymryd rhwng Nadolig a’r flwyddyn newydd.

 

Cyflogwr Cyflog Byw

Mae Hafan Cymru yn ymrwymedig i fod yn cyflogwr cyflog byw. Nid yw Hafan Cymru yn talu llai na’r cyflog byw i unrhyw staff sydd yn cael ei cyflogi yn uniongyrchol gyda ni.

 

Cynnwys Gweithwyr

Mae e-fwletin misol efo’r newyddion diweddara wrth y rhanbarthau yn cadw gweithwyr yn wybodus ynglyn a beth mae tîmau eraill yn gwneud. Rydym hefyd yn cael cyfarfodydd Fforwm Cyd-Partneriaeth lle mae cynrychiolywyr yn nodi unrhyw pryderon neu syniadau at yr Uwch Dîm Rheoli i’w drafod.

 

Talebau Gofal Plant

Rydym yn cynnig Talebau Gofal Plant i gweithwyr sydd yn gymwys. Rydym yn talu staff hyd at £243 y mis allan o’i cyflog fel talebau cyn Treth a cyfraniadau Yswiriant Gwladol.

 

Symbol Anabledd

Mae Hafan Cymru wedi cael ei ddyfarnu efo statws cyflogwr symbol anabledd ac yn ymrwymedig i gwrdd a meini prawf y symbol anabledd.

 

Datblygiad Personol

 

Dysgu a Datblygu

Mae Hafan Cymru yn wedi ei ymrwymio i ddatblygiad personol ac yn sicrhau fod gan bob aelod o staff mynediad i’r hyfforddiant cywir i alluogi iddynt cyflawni ei dyletswyddau. Yn ogystal mae gweithwyr yn cymryd rhan mewn gymhwyster OCN ac yn ennill credydau tuag at ei datblygiad personol.

 

Buddsoddwyr mewn Pobl

Mae Hafan Cymru wedi cyflawni safon Buddsoddwyr mewn Pobl ac yn weithio’n ddi-baid i gynyddu datblygiad personol ei gweithwyr.

 

Adolygiadau Datblygu Gweithwyr

Mae cyfarfodydd rheolaidd efo’r rheolwr llinell yn sicrhau fod gweithwyr yn gallu trafod ei datblygiad ag unrhyw pryderon sydd ganddynt ynghylch a’i llwyth gwaith.

Yn ogystal mae gan Hafan Cymru Asesiad Perfformiad lle mae gweithwyr yn gallu derbyn adborth a rei perfformiad a adnabod unrhyw cyfleuoedd dysgu a datblygu

Iechyd a Lles

 

Rhaglen Cymorth i Weithwyr (BUPA)

Mae cymorth cyfrinachol 24 awr ar gael i gweithwyr ei priod neu partner ac unrhyw plant sydd yn hyn na 16 ac yn byw gartref. Mae’r rhaglen yn gallu cynnig cyngor yn ymwnued a pryderon emosiynol a ymarferol yn ogystal a gofal plant a cyngor iechyd.

 

Tâl Salwch Galwedigaethol

Mae ein Tâl Sawlch Galwedigaethol, sydd yn cynyddu efo hyd gwasanaeth, yn fwy hael na Tâl Salwch Statudol

 

Prawf llygaid (CSA) Cyfarpar Sgrin Arddangos

Mae prawf llygaid ar gael ac, os oes angen, cyfraniad tuag at unrhyw sbectol ar gyfer defnydd CSA.

Rhannwch ar gyfryngau cymdeithasol: