Gwasanaethau Hyfforddi Hafan Cymru

Mae Gwasanaethau Hyfforddi Hafan Cymru yn cynnig dewis eang o gyfleoedd hyfforddi – wedi eu hachredu a heb eu hachredu – i’r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol ac i unigolion. Mae Hafan Cymru’n ddarparwr hyfforddiant sydd wedi ei achredu gydag Agored Cymru (Rhif Canolfan 7134) ac OCR (Rhif Canolfan 72734). Caiff yr holl hyfforddiant ei hwyluso gan ymarferwyr profiadol a thiwtoriaid cymwysedig.

Hyfforddiant i Weithwyr Proffesiynol

Mae ein cyrsiau hyfforddi haenog yn cynnig cyfle i weithwyr ddatblygu eu sgiliau a buddsoddi yn eu Datblygiad Proffesiynol Parhaus. Mae’r holl gyrsiau wedi’u cynllunio i gynyddu sgiliau a gwybodaeth ac i ddatblygu arferion gweithio. Caiff cyrsiau eu teilwra i gwrdd ag anghenion unigolion a chyrff.

Hyfforddiant mewn Ymwybyddiaeth o Gam-drin Domestig

Byddai gweithwyr o’r sectorau gwirfoddol, statudol a phreifat sy’n cysylltu â’r cyhoedd yn elwa o’r hyfforddiant hwn.

Mae’r hyfforddiant mewn Ymwybyddiaeth o Gam-drin Domestig yn adnabod arwyddion cam-drin ac yn rhoi’r hyder i weithwyr wybod ble i gyfeirio’r rhai sy’n cael eu heffeithio er mwyn cael cymorth. Mae’r cwrs yn cael ei hyrwyddo gan ymarferwyr a hyfforddwyr profiadol a fydd hefyd yn rhoi gwybodaeth am y gwasanaethau Cam-drin Domestig sydd ar gael a’r prosesau cyfeirio, yn lleol a chenedlaethol.

Am ragor o wybodaeth cliciwch yma.

Dysgu i Gleientiaid

Mae’r Prosiect Dysgu a Gwaith ‘Symud Ymlaen’ yn cynnig cymorth dysgu i ddefnyddwyr gwasanaethau ac unigolion sy’n byw yn y gymuned. Mae ‘Symud Ymlaen’ yn helpu’r rhai sy’n cymryd rhan i adnabod eu sgiliau a’u galluoedd ac i ddefnyddio’r sgiliau hyn i wireddu eu potensial. Mae’r Prosiect yn torri rhwystrau rhag cyflogaeth, yn codi hyder, hunan-barch, sgiliau a dyheadau ac yn rhoi cymorth i unigolion gael gafael ar hyfforddiant ffurfiol, gwaith gwirfoddol a/neu gyflogaeth. Mae ‘Symud Ymlaen’ yn cynnig dysgu sydd wedi’i achredu trwy Agored Cymru ac OCR gan roi’r cyfle i unigolion i ennill cymwysterau Datblygiad Personol, Cyflogadwyedd a Sgiliau Allweddol Cymru. Mae gan y prosiect berthynas waith ardderchog gyda Canolfan Byd Gwaith trwy hwyluso clybiau swyddi wythnosol i helpu unigolion i ddod yn barod am swyddi ac i chwilio am waith.

Mae ‘Symud Ymlaen’ yn cael ei ddatblygu i gynnig gwasanaethau eraill, gan gynnwys cynllunio a chyrsiau wedi’u teilwrio i gyrff allanol eu prynu.

Mae’r Prosiect Dysgu a Gwaith ‘Symud Ymlaen’, a oedd wedi’i gyllido trwy Gronfeydd Cymdeithasol Ewropeaidd, Porth Ymgysylltu CGGC a Chronfa Ardal Ddifreintiedig Abertawe, yn chwilio am gyllid newydd i barhau i gynnal y gwasanaeth hanfodol hwn.

Am ragor o wybodaeth am ein cyrsiau hyfforddi neu er mwyn dysgu rhagor am ein Prosiect Symud Ymlaen, cysylltwch â:

Jayne Regan
Rheolwraig Gwasanaethau Hyfforddi
07795 109434

Becky Turton
Swyddog Hyfforddi
07875 272834
becky.turton@hafancymru.co.uk

Ann-Marie Curtis
Swyddog Hyfforddi
07775 517642
ann-marie.curtis@hafancymru.co.uk

OCR-LogoAgored-Cymru-Logo

 

 

 

 

Rhannwch ar gyfryngau cymdeithasol: