Cymorth yn eich tŷ eich hun

Mae Hafan Cymru’n cynnig gwasanaeth estyn allan a’r hyn sy’n cael ei alw’n ‘Gymorth fel y bo’r Angen’. Mae ein cymorth fel y bo’r angen yn cynnig gwasanaethau cymorth i fenywod a dynion sy’n byw yn eu cartrefi eu hunain ac mae wedi’i anelu at fenywod a dynion o bob oed sy’n agored i niwed, rhai gyda phlant a menywod sengl, a gallwn roi cymorth i fenywod a dynion hŷn a rhai sy’n byw mewn ardaloedd gwledig.

Bydd pob person sy’n cael cymorth yn cael Uwch Ymarferwr neu Weithiwr Cymorth (yn dibynnu ar yr angen). Maen nhw’n darparu pecyn o gymorth sydd wedi ei deilwrio’n unigol i bob defnyddiwr gwasanaeth a’u plant, os oes rhai. Mae ein pecyn cymorth strwythuredig yn galluogi’r person i ddatbygu’r sgiliau a’r hyder angenrheidiol i gynnal eu hunan mewn cartref annibynnol yn y gymuned.

Gall ein cymorth fel y bo’r angen helpu menywod a dynion gyda chymorth isel, canolig neu ddwys. Fel rheol, bydd lefel y gefnogaeth i ddefnyddwyr gwasanaethau yn cael ei drafod yn unigol rhyngddyn nhw a’u gweithiwr cymorth, gan ddibynnu ar eu hanghenion. Mae gwasanaeth tu fas i oriau ar gael ar gyfer achosion brys yn y rhan fwyaf o ardaloedd, ac eithrio ardaloedd lle nad ydym yn cael ein cyllido i wneud hyn. Mae cyfnod y cymorth yn amrywio gyda’r unigolyn. Fel rheol, bydd y cymorth yn dechrau’n weddol ddwys – 2 ymweliad neu fwy bob wythnos – ac yna’n mynd yn llai aml wrth i’r defnyddiwr unigol ennill hunan-hyder.

I weld lle gallwch gael cymorth yn eich cartref eich hunan, ewch i’r dudalen Ein Swyddfeydd.

Rhannwch ar gyfryngau cymdeithasol: