Prosiect Sbectrwm

 

www.spectrumproject.co.uk

 

Prosiect Sbectrwm yw prosiect ataliol Hafan Cymru – un sydd wedi ennill gwobrau. Mae’r prosiect ar waith mewn ysgolion cynradd ac uwchradd trwy Gymru i ddysgu i blant am berthnasau iach, cam-drin a’i ganlyniadau a lle i chwilio am help.

Yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth o gam-drin ymhlith myfyrwyr, mae Prosiect Sbectrwm hefyd yn darparu sesiynau i athrawon a staff cynorthwyo athrawon, gweithwyr ieuenctid, gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr proffesiynol eraill sydd â diddordeb yn y maes.

 

Y Sesiynau

Mae sesiynau Sbectrwm yn cydweddu â gofynion y Fframwaith Addysg Bersonol a Chymdeithasol. Mae’n addas ar gyfer pob Cyfnod Allweddol trwy oedrannau cynradd ac uwchradd. Mae’r holl adnoddau am ddim ac yn ddwyieithog.

Mae pob sesiwn yn addas i’r oed ac yn anelu at sbarduno trafodaeth heb annog disgyblion i ddatgelu profiadau personol. Bydd pob sesiwn yn cynnwys trafodaeth am y mannau lle gall pobl ifanc fynd i gael help a chymorth os ydyn nhw’n teimlo’r angen am hynny.

 

Spectrum Fideo

Ein Hagwedd

Bydd sesiynau Sbectrwm fel rheol yn para awr ac ar ffurf gweithdy. Y nod yw annog pobl ifanc i deimlo bod gyda nhw gefnogaeth ac i fod yn ddigon hyderus i leisio barn a chlywed barn eu cyfoedio

Aelodau o’r Tîm

Mae pob aelod o’r Tîm Cyswllt Ysgolion yn athrawon ac addysgwyr profiadol, wedi’u hyfforddi. Maen nhw hefyd yn ddwyieithog ac felly’n gallu cynnig sesiynau trwy’r Gymraeg neu Saesneg.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Carys Sexton ar [email protected] neu ffoniwch 01267 225563

Rhannwch ar gyfryngau cymdeithasol: