Ein Hanes

1989 Cafodd Cymdeithas Tai Hafan (Hafan Cymru erbyn hyn) ei sefydlu yn sgîl darn o ymchwil o’r enw ‘Homes Fit For Heroines’ a oedd wedi ei wneud gan ein sylfaenydd, Cathy Davies, sydd bellach wedi ymddeol. O’r gwaith ymchwil hwn, gwelodd Cathy fod angen sefydlu Cymdeithas Dai i gynnig cartrefi a chymorth parhaus i fenywod a’u plant wrth adael llochesi.

Cofrestrodd Cymdeithas Tai Hafan yn Gymdeithas Dai a llwyddo i gael benthyciad i godi dau gynllun tai yn Sir Gaerfyrddin a Chastell Nedd.

DrefachOpening DrefachOpening_02

1990s Ar ôl cydnabod bod gan lawer o fenywod anghenion lluosog o ganlyniad i fod mewn perthynas lle’r oedd cam-drin, fe wnaethon ni ehangu ein swyddogaeth i gynnwys anghenion pob menyw sy’n agored i niwed.

2007 Newid ein cyfansoddiad i roi cymorth i ddynion sy’n profi Cam-drin Domestig, dynion ifanc a rhieni sengl gwrywaidd.

WYPP

2009 Cafodd y corff ei ailenwi yn Hafan Cymru. Mae ein his-deitl ‘Atal Camdriniaeth. Hybu Annibyniaeth’ yn cyfleu ein hangerdd tros arbed bywydau a gwyrdroi effeithiau dychrynllyd Cam-drin Domestig.

Rhannwch ar gyfryngau cymdeithasol: