Good Together Campaign

(Atgyweiriadau ar y gweill)

Am Yr Ymgyrch

Pan fyddwch mewn perthynas a phethau’n mynd yn grêt byddwch efallai yn dweud, “ry’n ni’n dda i’n gilydd”. Mae Hafan Cymru’n ceisio cael pobl i feddwl am y math o Berthynas Iach sy’n golygu bod pobl yn gallu dweud #da-i’n-gilydd (yn Saesneg #good-together). Er mwyn cael pobl i ddeall sut mae perthynas iach yn edrych a theimlo, mae Hafan Cymru’n lansio ymgyrch Da i’n Gilydd.

Mae perthnasau o’n cwmpas ymhobman. Mae’r teimlad o fod yn “dda i’n gilydd” yn un y gallwch ei gael gyda ffrindiau, cydweithwyr neu bobl yn yr un tîm â chi, gyda phartneriaid neu berthnasau. Y naws braf yna pan fyddwch chi’n teimlo’n ddiogel ac yn cael eich parchu a phan fydd gan y ddau ohonoch ddisgwyliadau realistig ynglŷn â’ch gilydd.

Rhodd Nawr

Y Rheswm y Tu ôl i’r Ymgyrch

Mae yna reswm pam fod Hafan Cymri’n lansio’u hymgyrch yn y tymor rygbi – y ffaith ddychrynllyd fod astudiaethau’n dangos bod adroddiadau am Gam-drin Domestig yn cynyddu tua 76% pan fydd Cymru’n chwarae rygbi yn erbyn Lloegr.

Ar draws y Deyrnas Unedig, pan fydd tîm cartre’n chwarae, bydd graddfeydd cam-drin domestig yn codi 25%. Yn amlwg mae rhywbeth o’i le! Ydyn ni mewn perthnasau iach os yw hyn yn digwydd? Dylai pobl allu mwynhau eu hunain, gwylio’r rygbi a theimlo’n saff.

Amdanom Ni

Corff tai a chymorth yng Nghymru yw Hafan Cymru, yn helpu pobl o bob cefndir i fyw’n dda a chael perthnasau iach.

Maen nhw’n cynnig amrywiaeth eang o gymorth a chefnogaeth sy’n canolbwyntio ar le perthnasau iach ym mywydau pobl,

Maen nhw’n croesawu pawb a dyma rai o’r gwasanaethau y maen nhw’n eu cynnal yng Nghymru ar hyn o bryd:

  • Gwasanaethau Hafan Cymru sy’n ymwneud â Cham-drin Domestig, yn rhoi cymorth i fenywod, dynion a’u teuluoedd sydd angen torri’n rhydd rhag pob math o gam-drin.
  • Mae Men’s Sheds yn brosiect sy’n cefnogi dynion i ddod at ei gilydd i ffurfio grwpiau cymunedol lleol i gyfrannu at oresgyn unigrwydd a theimlo’n ynysig
  • Mae Prosiect Sbectrwm yn mynd â hyfforddiant i ysgolion i helpu plant ddeall pwysigrwydd perthnasau iach yn eu bywydau a sut i deimlo’n ddiogel
  • Mae Hafan Cymru’n cynnig tai a chymorth i bobl agored i niwed gydag amrywiaeth o anghenion cymhleth, megis problemau iechyd meddwl, anawsterau dysgu, problemau cyffuriau ac alcohol – yn eu helpu i gynnal perthnasau iach a byw’n dda.

Share on social media: