Pwy Ydyn Ni’n Helpu

Rydym yn cynnig agwedd holistaidd at ddarparu cymorth i bobl ifanc rhwng 16 a 25 oed, menywod, teuluoedd a dynion gyda rhychwant eang o anghenion – gan gynnwys y digartref, rhai sydd wedi profi cam-drin corfforol, rhywiol neu seicolegol; rhai sy’n adfer eu hiechyd meddwl; cyn droseddwyr, camddefnyddwyr sylweddau. Rydym yn anelu at sicrhau bod ein defnyddwyr gwasanaethau yn gallu’u cynnal eu hunain mewn cartref annibynnol yn y gymuned.

Mae ein cynlluniau’n amrywio; rydym yn darparu tai â chymorth, cymorth yn eich cartref, lloches ac amrywiaeth o brosiectau a rhaglenni. Er mwyn dysgu mwy sut y byddwn yn helpu, cliciwch yma. Ym mhob achos, mae’r rhai yr ydym yn eu cefnogi’n cael eu hannog i helpu eu hunain a rhoi cefnogaeth i’w gilydd. Mae pob person sy’n cael cymorth yn cael gweithiwr allweddol sy’n cynnig pecyn wedi ei deilwrio’n unigol i bob defnyddiwr gwasanaethau. Mae ein pecyn cymorth strwythuredig yn galluogi pobl i ddatblygu’r sgiliau a’r hyder angenrheidiol i ddod yn annibynnol. Mae ein prosiect Symud Ymlaen hefyd yn cynnig ffordd at hyfforddiant, addysg a gwaith.

 

Menywod

Mae Hafan Cymru’n gweithio gyda menywod o bob oed a’u plant (os oes rhai), sydd angen cymorth, er mwyn eu helpu i gwrdd â’u hanghenion a’u galluogi i ddatblygu’r annibyniaeth angenrheidiol i gymryd rheolaeth o’u bywydau. Mae Hafan Cymru’n cynnig agwedd person-cyfan at ddarparu cymorth syn cynnwys rhychwant eang o faterion: i fenywod sy’n adfer eu hiechyd meddwl, cyn droseddwyr, camddefnyddwyr sylweddau ac, yn enwedig, i fenywod sy’n profi cam-drin domestig, a hynny’n arwain at anghenion cymhleth neu luosog.

 

Dynion

Mae cymdeithas yn aml yn anghofio y gall dynion hefyd ddioddef o gam-drin domestig. Gall hyn ei gwneud yn anodd i ddynion gael y cymorth angenrheidiol oherwydd ofnau na fydd neb yn eu credu, neu na fydd asiantaethau’n eu trin yn gyfartal. Fodd bynnag, mae Hafan Cymru’n cynnig gwasanaethau cymorth i ddynion sy’n dioddef o gam-drin domestig, gan gynnwys dynion ifanc a theuluoedd un rhiant lle mae dyn yn ben er mwyn eu helpu i ddatblygu’r annibyniaeth angenrheidiol i reoli eu bywydau eu hunain.

Rydym yn cefnogi dynion o’r swyddfeydd hyn:

Swyddfa Caernarfon

Swyddfa Caerdydd

Swyddfa Caerfyrddin

Swyddfa Glyn Ebwy

Swyddfa Pontypŵl

Swyddfa y Rhyl

Swyddfa Abertawe

Swyddfa Wrecsam

 

Teuluoedd

Mae Hafan Cymru’n credu bod cymorth i blant a phobl ifanc yn rhan hanfodol o’n gwasanaeth. Teimlwn na allwn ddelio ag anghenion oedolion mewn teulu, yn enwedig os mai cam-drin domestig yw’r broblem amlwg, heb ystyried lles plant. Mae hyn yn allweddol lle bo cam-drin pan fydd anghenion pobl ifanc yn gallu cael eu cuddio gan yr angen cyntaf i gael lle diogel i’r teulu a lle mae gofidiau plant am orfod gadael eu cartref, ffrindiau, teulu estynedig a rhwydweithiau cymorth, yn aml yn bwysicach na’u pryder am ddiogelwch eu mam neu nhw eu hunain. Hyd yn oed pan fydd cymorth yn cael ei ddarparu yn eu cartref, a’r bobl ifanc heb orfod gadael a chwilio am lety tros dro, gall ymddygiad pobl ifanc – tangyflawni yn yr ysgol, triwantiaeth neu wahardd o ysgol, problemau ymddygiad, hunan-niweidio neu anhwylderau bwyta – guddio’r niwed sy’n cael ei achosi o fyw gyda cham-drin, a bod yn dyst iddo.

Rhan o agwedd holistaidd Hafan Cymru at gymorth yw ystyried anghenion yr holl blant sy’n byw yn y teulu, neu rai y mae bwriad neu ddisgwyl iddyn nhw ddychwelyd at y teulu, cyn dechrau cynnig cymorth a bydd Cynllun Cymorth Teuluol yn cael ei lunio i sicrhau bod yr anghenion hyn yn cael eu cwrdd. Mae cymorth i blant a phobl ifanc yn cynnwys cymorth ymarferol ac emosiynol, a chymorth gyda rhianta i wella’r sefyllfa yn y teulu. Fodd bynnag, mae Hafan Cymru’n teimlo’i bod yn arbennig o bwysig i blant a phobl ifanc gael eu clywed, felly byddwn yn treulio amser yn ystyried eu barn a sicrhau bod y cymorth iddyn nhw yn adlewyrchu eu dymuniadau a’r hyn y maen nhw’n dweud wrthym ni y maen nhw am ei weld.

Gall unigolion a theuluoedd fel rheol aros gyda’r prosiect am 18 mis. Bydd lefel y cymorth i ddefnyddwyr gwasanaethau fel arfer yn cael ei drafod rhyngddyn nhw a’u gweithiwr cymorth, yn dibynnu ar eu hanghenion.

 

Pobl Ifanc

Mae mwyafrif y bobl yr ydym yn eu cefnogi rhwng 16 a 25 oed. Rydym yn cefnogi menywod ifanc ym mhob ardal ble’r ydym yn gweithio ond dim ond mewn rhai ardaloedd y gallwn gynnig cymorth i ddynion ifanc. Mae gyda ni hefyd gynllun tai yn benodol i bobl ifanc yn Wrecsam. Mae ein cynlluniau i fenywod ifanc a phobl ifanc yn cynnig cymorth arbenigol i bobl ifanc agored i niwed, gyda’r pecyn cymorth wedi’i gynllunio at anghenion unigol. Mae’r rhain yn cynnig cymorth dwys i bobl ifanc 16-21 oed, gan helpu i sicrhau eu bod yn gallu symud at annibyniaeth mwy tymor hir yn y gymuned. Gall yr holl bobl ifanc tros 16 yr ydym yn eu cefnogi wneud defnydd o’n rhaglen ddysgu a gwaith mewnol, Symud Ymlaen, gan alluogi iddyn nhw ddysgu sgiliau, dychwelyd i addysg llawn amser neu ddysgu arall a, lle bo’n addas, gael gwaith cyflog neu wirfoddol. Mae hyn yn rhan o nod tymor hir Hafan Cymru i sicrhau ein bod y galluogi pawb yr ydym  yn eu cefnogi i ddod yn ddinasyddion cwbl annibynnol a gweithgar.

Rhannwch ar gyfryngau cymdeithasol: