Stori Keith

Mae gen i efeilliaid sy’n 4 oed. Mae eu mam, fy nghyn bartner, yn alcoholig.

Fe adawodd fy nghyn bartner ein cartref am y tro cyntaf ym mis Tachwedd 2009 pan ddaeth y Gwasanaethau Cymdeithasol i mewn. Roedd hi wedi cymryd gor-ddos o dabledi gwpwl o weithiau. Ro’n i wedi gadael iddi ddod yn ôl pan nad oedd hi wedi bod yn yfed er mwyn iddi weld y plant ond, ym mis Ionawr 2010, wnaeth hi ymosod arna’ i gyda photel sent ar ôl yfed potel o fodca – roedd hi wedi dod o hyd iddi yn y tŷ pan o’n i lan stâr gyda’r efeilliaid. Fodca fy llysferch oedd e – roedd hi’n byw gyda ni ar y pryd. Beth bynnag, aeth fy nghyn bartner ar ffo am dridiau cyn cael ei harestio a’i chyhuddo o ymosod arna’ i a chael ei gosod dan amodau mechnïaeth. Roedd gen i bedwar anaf i fy mhen ar ôl yr ymosodiad.

Gwnaeth y Swyddog Trais Domestig fy nghyfeirio at Hafan Cymru achos roedd angen cymorth arna’ i – gan fy nghyn bartner yr oedd budd-daliadau a chredydau treth y plant, felly roedden ni’n stryglan ar Lwfans Ceisio Gwaith nes cael trefn ar fy arian. Roedden ni wedi mynd i ddyled ac ro’n i’n ofni gwneud cais i fethdalu achos ro’n i wastad wedi gweithio cyn i fy swydd fynd yn 2009 ond, o gael y cyngor iawn, doedd hynny ddim cynddrwg ag yr o’n i’n ofni a dw i nawr heb ddyled.

Aeth fy nghyn bartner i’r llys a chael carchar wedi’i ohirio, ond hi oedd yn dal fy nhenantiaeth ac, o fewn dim, fe ddaeth hi i’r tŷ a doedd dim y gallwn i ei wneud. Cafodd gyngor gan y Cyngor i beidio ag ildio’i thenantiaeth! Ges i a’r plant ein gwneud yn ddigartref. Helpodd Hafan Cymru fi i gael cyngor cyfreithiol ac fe ges i Orchymyn Meddiannaeth i ddychwelyd i gartre’r teulu’n fuan.

Do’n i ddim yn licio mynd i’r Gynhadledd Amddiffyn Plant a’r Cyfarfodydd Grŵp Craidd ond ro’n i’n ddiolchgar fod fy ngweithiwr cymorth yno achos roedd hi’n anodd esbonio pethau weithiau.

Diolch i Hafan Cymru ges i’r cymorth iawn i fy ngalluogi fi i sicrhau bod fy nghartref yn saff i fi a fy mhlant a fod gyda ni bopeth oedd ei angen i fod yn deulu. A finnau’n dad sengl, mae’n anodd, ond heb help Hafan Cymru dw i ddim yn credu y bydden i lle’r ydw i. Wnes i hyd yn oed fynd i grŵp yr oedd Hafan Cymru wedi’i drefnu ar gyfer dynion eraill sy’n ddefnyddwyr gwasanaethau a roddodd hynny hwb i fy hyder. Pan fydd fy mhlant yn dechrau ysgol yn llawn amser dw i’n gobeithio mynd yn ôl i weithio ryw dro.

Rhannwch ar gyfryngau cymdeithasol: