Tai â Chymorth

Tŷ Tros Dro

Mae Hafan Cymru’n berchen ar dai trwy Gymru er mwyn cynnig tai â chymorth tros dro. Maen nhw’n cynnwys fflatiau neu dai hunan-gynhwysol.

Mae unigolion sy’n cael tai yn cael eu hannog i helpu eu hunain a rhoi cymorth i’w gilydd.
Bydd pob person sy’n cael cymorth yn cael Uwch Ymarferwr neu Weithiwr Cymorth (yn dibynnu ar yr angen). Maen nhw’n darparu pecyn o gymorth sydd wedi ei deilwrio’n unigol i bob defnyddiwr gwasanaethau a’u plant, os oes rhai. Mae ein pecyn cymorth strwythuredig yn galluogi’r person i ddatblygu’r sgiliau a’r hyder angenrheidiol i symud ymlaen i fod yn annibynnol.

Er nad ydym yn cynnig cymorth 24 awr, yn y prosiectau hyn, bydd tenantiaid yn cael tŷ saff a diogel a chefnogaeth gweithiwr cymorth sy’n benodol ar gyfer pob cynllun ac a fydd yn adnabod anghenion unigol a sut i’w cwrdd.

I weld a oes gennym dai â chymorth yn eich ardal chi, ewch i’r dudalen Ein Swyddfeydd.

Tai a Rennir

Yn ogystal â’r tai a fflatiau hunan-gynhwysol, mae gan Hafan Cymru dai a rennir i fenywod ifanc a dynion ifanc.

Mae’r rhai sy’n byw mewn tai a rennir, fel rheol yn rhannu cegin gymunedol, lle byw a/neu ardd. Bydd gweithiwr cymorth yn trefnu cyfarfodydd tŷ cyson fel bod unigolion sy’n cael lle yn cael eu hannog i helpu eu hunain a rhoi cymorth i’w gilydd.

Bydd pob person sy’n cael cymorth yn cael Uwch Ymarferwr neu Weithiwr Cymorth (yn dibynnu ar yr angen). Maen nhw’n darparu pecyn o gymorth sydd wedi ei deilwrio’n unigol i bob defnyddiwr gwasanaeth a’u plant, os oes rhai. Mae ein pecyn cymorth strwythuredig yn galluogi’r person i ddatbygu’r sgiliau a’r hyder angenrheidiol i symud ymlaen i fod yn annibynnol.

Er nad ydym yn cynnig cymorth 24 awr, yn y prosiectau hyn, bydd tenantiaid yn cael tŷ saff a diogel a chefnogaeth gweithiwr cymorth sy’n benodol ar gyfer pob cynllun ac a fydd yn adnabod anghenion unigol a sut i’w cwrdd.

I weld a oes gyda ni dai a rennir yn eich ardal, ewch i’r dudalen Ein Swyddfeydd.

Lloches – i Fenywod yn Unig

Mae Hafan Cymru’n rheoli 2 loches yng Nghymru, un ym Mlaenau Gwent ac un yn Sir Benfro. Ni hefyd yw landlordiaid llochesi yn Abertawe a’r Drenewydd, Powys. Mae’r llochesi wedi eu codi’n bwrpasol i fenywod risg uchel a menywod gyda phlant sy’n dianc rhag cam-drin domestig.

Rydym yn cynnig llety diogel, tros dro, hunan-gynhwysol a chymorth i fenywod sy’n profi cam-drin corfforol, seicolegol, rhywiol neu ariannol.

Mae lloches ar gael i unrhyw fenyw sydd wedi profi cam-drin domestig:

  • Does dim rhaid i chi fod â phlant
  • Does dim rhaid i chi fod wedi profi cam-drin corfforol neu fod ag anaf
  • Gallwch fod yn dianc rhag partner neu aelod o’r teulu
  • Does dim rhaid i chi fod wedi mynd at yr heddlu

 

 

 

Rhannwch ar gyfryngau cymdeithasol: