Uwch Dîm Rheoli

Sian Morgan

Chief Executive: Sian Morgan yw Prif Weithredwraig Hafan Cymru, yn gyfrifol yn y pen draw am benderfyniadau rheoli o ddydd i ddydd ac am weithredu cynlluniau tymor hir a byr y busnes ar ran y Bwrdd Rheoli, gan hefyd fod yn gyswllt uniongyrchol rhwng y Bwrdd a Rheolwyr y Gymdeithas.

Mae Sian wedi gweithio’n llwyddiannus i nifer o gyrff Llywodraeth a sector preifat yn ystod y 40 mlynedd diwethaf. Ei harbenigedd yw datblygu/tyfu sefydliadau a chreu perthynas, a hithau wedi gweithio am flynyddoedd yn y maes hwn gydag amrywiaeth o fusnesau a rhanddeiliaid.

Yn ei hamser hamdden, bu Sian cyn hyn yn ymddiriedolwraig i elusen gymunedol, sy’n cynnig gwasanaethau gofal plant, hyfforddiant a chymorth i deuluoedd. Mae’r elusen yn ymfalchïo mai hi oedd un o’r canolfannau cyntaf i gyrraedd Safonau Cyfranogi Plant a Phobl Ifanc. Roedd Sian yn aelod gweithredol a chefnogol o’r Bwrdd yn y cyfnod pan oedd mesurau llymder yn dechrau cael effaith ac roedd wedi gallu cefnogi Rheolwr y Ganolfan trwy rai o’r sialensiau busnes allweddol. Er nad yw bellach yn Ymddiriedolwraig, bydd yn cadw cysylltiad â’r ganolfan, gan gynnig cymorth fel y bo angen.

Mae gan Sian ymrwymiad i ddysgu gydol oes, o gefndir adnoddau dynol, ac mae hefyd wedi cynllunio nifer o raglenni datblygu rheolaeth, a chymryd rhan ynddyn nhw, gan ennill amrywiaeth o gymwysterau man gwaith, a hynny’n arwain at aelodaeth o Sefydliad Siartredig Personél a Datblygiad yn 1992.


Julie Phillips

Pennaeth Cyllid: Mae Julie wedi bod gyda Hafan Cymru ers 2012. Mae wedi gweithio yn y sector tai fforddiadwy a chymorth ers 12 mlynedd ar ôl gweithio i PricewaterhouseCoopers mewn Sicrwydd Ansawdd Busnes ac Archwilio. Mae ganddi gyfoeth o wybodaeth am reoli cyllid tai cymdeithasol.


Andrew Jones

Cyfarwyddwr Datblygu Busnes

Ymddiheuriadau – mae’r dudalen hon yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd


Necia Lewis

Cyfarwyddwr Gweithrediadau Rhanbarthol (De)

Ymddiheuriadau – mae’r dudalen hon yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd


Aled Davies

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Pobl

Ymddiheuriadau – mae’r dudalen hon yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd

 


Sharon Smith

Cyfarwyddwr Gweithrediadau Rhanbarthol (Gogledd)

Ymddiheuriadau – mae’r dudalen hon yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd


Sara Sutton

Cynorthwy-ydd Gweithredol i’r prif weithredwr